Categoriearchief: Memory wars

REALITY-TESTING DEEL 5: BUBBLES

8 september 2022

Rapport over ritueel misbruik onmogelijke opgave. Commissie geeft het verlossende antwoord niet.

https://www.trouw.nl/nieuws/rapport-over-ritueel-misbruik-onmogelijke-opgave-commissie-geeft-het-verlossende-antwoord-niet~be9c272e/

Dit artikel van 21 April 1994 had ook van nu kunnen zijn. Met dien verstande dat er in 1994 wetenschappers waren, die openbaar een tegengeluid lieten horen. Die wezen op de sociale besmettelijkheid van dit volksgeloof, door te refereren aan mis lit bestsellers, media-aandacht en speciaal daarvoor gevoelige fantasy prone personalities. Die onderzoeken uit andere landen aanhaalden, waar men deze craze/massa-hysterie al eerder had meegemaakt en onderzocht.

Zo publiceerde FBI agent Kenneth Lanning in 1992 een uitgebreid onderzoek naar claims van wat toen nog ‘SRA’ werd genoemd: Satanisch Ritueel Misbruik. En vond geen aanwijzing dat de verhalen op waarheid berustten. Ook vond er een uitgebreid wetenschappelijk onderzoek in Engeland plaats naar het to be or not to be van SRA. De neerslag ervan is te lezen in het veel geprezen boek ‘Speak of the Devilʼ door J.S. La Fontaine.

Lees verder

APARTHEID

11 juli 2021

De blanke van de zwarte mensen (of wat de huidige woke-terminologie ook voorschrijft ) scheiden, is apartheid. De jongeren van de ouderen scheiden – zoals in de voetsporen van de pandemie werd voorgesteld – is apartheid. Homogene (lotgenoten)groeperingen zijn een manifestatie van apartheid, of het nu L, H, B, T, O, of welke letter die in dit rijtje thuishoort ook, is. Zich als zijnde ‘overlever’ van rituele gruwelen afzonderen van de rest van de ‘pedofiele’, door de elite geregeerde wereld – en in het bijzonder van de daarvan beschuldigde ouders – is apartheid

.Is er wat tegen apartheid, zeker als er geen waarde-oordeel aan gekoppeld wordt? Wel degelijk! De herkenning en erkenning die men bij elkaar vindt, zorgt voor het aanscherpen van de grenzen met de rest van de mensheid en voor het duiden van alles-en-nog-wat in termen van de groeps-obsessie. Dit geeft in uiterste instantie aanleiding tot complottheorieën. Een kindergrafje kan al reden zijn voor ‘overlevers’ en hun volgelingen om te vermoeden dat ‘het’ weer is gebeurd. Dat – bijvoorbeeld – van Dissel zich aan kinderen heeft vergrepen*.

Lees verder

ARGOS REVISITED

8 mei 2021

Misschien gaan ‘the memory wars’ niet alleen over misvattingen over het geheugen, maar ook over wat wetenschap is. Nel Draijer herhaalt in onderstaande uitzending* het aloude adagium: dat cognitief en forensisch psychologen die zich uitspreken over de onmogelijkheid van hervonden herinneringen, zelf nog nooit zo’n patiënt hebben gezien. Tijdens een tv-uitzending in de 90er jaren heette het ook al: die professoren zouden eens één keer moeten meemaken wat er zich in therapie afspeelt. Hoe levensecht de emoties zijn, als er herinneringen boven komen. Hoe de cliënt zich met hand en tand verzet tegen het besef dat ze als kind vreselijk is misbruikt. Zoiets verzin je toch niet voor je plezier?

Lees verder

HET GEHEUGEN VAN RUTTE

1 april 2021

Iedereen die af en toe een blik werpt op deze columns zou kunnen weten dat het (autobiografisch) geheugen geen geschikt instrument is voor waarheidsvinding. Dat het vervormbaar is en zich liefst aanpast aan het beeld dat men van zichzelf wil koesteren en uitdragen. Dat het, bovendien, een uitermate feilbaar onderdeel is van ons psychische leven en dat er meer vergeten wordt, dan onthouden. Om die reden moeten er aantekeningen gemaakt worden van belangrijke gedachtewisselingen. Hetgeen ook is gebeurd in de kwestie van de verkenners, die vandaag het Binnenhof in zijn greep houdt.

Lees verder

MPS/DIS EN DE GEVOLGEN VAN DE DIAGNOSE

23 maart 2021

Het is inmiddels bijna 30 jaar geleden, dat Freud-kenner Frederic Crews twee spraakmakende essays publiceerde in The New York Review of Books en daarin de frase ‘the memory wars’ muntte. Twee jaar later werden ze onder dezelfde naam in boekvorm uitgegeven. Mede op grond van documentaires als de onderstaande zou je denken dat de MPS/DIS-beweging daarna geen poot meer had om op te staan.

Lees verder

THE MULTIPLE PERSONALITY PUZZLE

Video. Nog niet gelukt te plaatsen.

23 maart 2021

MPS/DIS EN DE GEVOLGEN VAN DE DIAGNOSE.

Het is inmiddels bijna 30 jaar geleden, dat Freud-kenner Frederic Crews twee spraakmakende essays publiceerde in The New York Review of Books en daarin de frase ‘the memory wars’ muntte. Twee jaar later werden ze onder dezelfde naam in boekvorm uitgegeven. Mede op grond van documentaires als de onderstaande zou je denken dat de MPS/DIS-beweging daarna geen poot meer had om op te staan.

https://www.prospectmagazine.co.uk/magazine/explainingmemorywars

Lees verder

OUDE WIJN IN NIEUWE ZAKKEN

9 januari 2021

Lezers zullen zich zich misschien afvragen waarom we zoveel oude koeien uit de 90er jaren uit de sloot halen?

Daar zijn verschillende redenen voor. Dankzij de ‘memory wars’ die destijds woedden, werd er veel gepubliceerd door zowel voor- als tegenstanders van begrippen als verdringing/dissociatie, hervonden herinneringen, MPS/DIS en Satanisch Ritueel Misbruik (SRM). Hoewel de belangstelling van de media nu is afgenomen, zijn de verschillende standpunten echter nauwelijks dichter bij elkaar gekomen.

Wel heeft de wetenschap toenadering gezocht tot de ‘gelovige’ therapeuten, door te constateren dat het mogelijk is dat men een periode in zijn leven niet aan het doorgemaakte misbruik denkt, omdat het een plaatsje heeft gekregen. Of anders is het mogelijk dat seksueel misbruik niet als zodanig wordt geduid op het moment in het leven dat het plaatsvindt. Hoogstens is het jonge kind verbaasd of verward over het feit dat zijn geslachtsdelen door een vertrouwde volwassene worden gestreeld, of dat hij dat andersom moet doen bij de ander.

Lees verder

DE MEMORABELE DOOD VAN DIEGO MARADONNA

30 december 2020

Deze site en het te schrijven boek houden zich in essentie bezig met herinneringen aan zaken die niet hebben plaats gevonden. Daarvoor is het belangrijk om mythes over het geheugen te scheiden van de wetenschappelijke feiten. De actualiteit biedt daartoe zo nu en dan een mooi aangrijpingspunt, nu weer in de vorm van een column in de Volkskrant in verband met de dood van Diego Maradonna*.

De column was in de papieren krant De ‘waar-was-je-dode’ genoemd en gaat over het feit dat veel mensen zich nog levendig herinneren waar ze waren op het moment dat ze bijvoorbeeld hoorden over 9-11, de moord op Pim Fortuyn, of verder weg: het vliegtuig dat zich in de Bijlmer boorde. Columnist Bert Wagendorp gaat er coûte que coûte vanuit dat die herinneringen ook kloppen.

Lees verder

ARGOS ‘IN DENIAL’!

5 december 2020

Het journalistiek speurwerk naar het bestaan van Satanisch Ritueel Misbruik door het VPRO nderzoeksprogramma ARGOS*, onder leiding van Sanne Terlingen en Huub Jaspers, vertoont nagenoeg dezelfde fouten als die sommige therapeuten ertoe hebben gebracht om ‘gelovige’ te worden.

Eén van de belangrijkste is misschien wel dat erop wordt vertrouwd dat de vrouwen die zijn geinterviewd een waarheidsgetrouw beeld geven van wat ze zeggen te hebben meegemaakt. Wij willen hier direct bij zeggen, dat dit niet betekent dat we veronderstellen dat de respondenten lijnrechte leugens verkopen. In ons boek** zullen we laten zien dat ‘de waarheid spreken’ en ‘doelbewust liegen’ twee uiteinden zijn van een spectrum, waarop nog diverse andere varianten liggen.

In het geval van mensen met DIS (het vroegere MPS) hebben we het m.n. over de mate van suggestibiliteit, die het hen moeilijk maakt te differentiëren tussen wat ze ooit hebben gehoord, op internet of tv gezien en gelezen enerzijds – en wat ze daadwerkelijk zelf hebben meegemaakt anderzijds. Wetenschappers noemen dit fenomeen ‘bronverwarring’.

Lees verder

VERKLARING

11 november 2020

De Doos van Pandora wil nogmaals nadrukkelijk verklaren dat wij niet ontkennen dat seksueel misbruik van kinderen bestaat en dat het soms vreselijke vormen kan aannemen. Waar het ons om te doen is, zijn de zogenaamde ‘hervonden herinneringen’, herinneringen waar men in het dagelijks bewustzijn geen weet van had en die in de laatste 2 decennia van de vorige eeuw m.n. in therapie opdoken, vaak onder invloed van hypnose, geleide imaginatie, rollenspel en ‘overlevers’groepen.

Lees verder