Categoriearchief: Hervonden herinneringen

OP ZOEK NAAR TRAUMATISCHE HERINNERINGEN

2 juli 2022

·
OP ZOEK NAAR ‘TRAUMATISCHE HERINNERINGEN’.

Traumatische herinneringen gedragen zich anders dan ‘normale’ herinneringen, aldus traumatologen. Ze oefenen buiten het bewustzijn een desastreuze werking uit, die maakt dat de getraumatiseerde psychisch in de problemen komt. Zoals we in ons boek zullen demonstreren, kan bijna elk levensprobleem voor trauma-deskundigen aanleiding zijn een trauma te vermoeden. Als zodanig is trauma een allesverslindend monster in het veld van de geestelijke gezondheidszorg. Inmiddels wordt verondersteld dat ook hallucinaties van schizofrene patiënten niets meer of minder zijn dan traumatische herinneringen.

Traumatische herinneringen – nog steeds volgens de zelfbenoemde experts – worden niet aangetast door de tand des tijds, die maakt dat alle andere herinneringen geleidelijk aan transformeren om zich aan het levensverhaal van de persoon in kwestie aan te passen. Ze blijven als het ware dwarszitten, als een visgraat in de luchtpijp van iemand die zich verslikt heeft. Het is zaak om ze op te diepen, ze te verwerken en ze op die manier onschadelijk te maken. Zoals we in de vorige post konden zien is het maar zeer de vraag of de Doos van Pandora hiermee niet wijd open wordt gezet, maar daar gaat het hier niet om.

Lees verder

REALITY-TESTING DEEL 5: BUBBLES

8 september 2022

Rapport over ritueel misbruik onmogelijke opgave. Commissie geeft het verlossende antwoord niet.

https://www.trouw.nl/nieuws/rapport-over-ritueel-misbruik-onmogelijke-opgave-commissie-geeft-het-verlossende-antwoord-niet~be9c272e/

Dit artikel van 21 April 1994 had ook van nu kunnen zijn. Met dien verstande dat er in 1994 wetenschappers waren, die openbaar een tegengeluid lieten horen. Die wezen op de sociale besmettelijkheid van dit volksgeloof, door te refereren aan mis lit bestsellers, media-aandacht en speciaal daarvoor gevoelige fantasy prone personalities. Die onderzoeken uit andere landen aanhaalden, waar men deze craze/massa-hysterie al eerder had meegemaakt en onderzocht.

Zo publiceerde FBI agent Kenneth Lanning in 1992 een uitgebreid onderzoek naar claims van wat toen nog ‘SRA’ werd genoemd: Satanisch Ritueel Misbruik. En vond geen aanwijzing dat de verhalen op waarheid berustten. Ook vond er een uitgebreid wetenschappelijk onderzoek in Engeland plaats naar het to be or not to be van SRA. De neerslag ervan is te lezen in het veel geprezen boek ‘Speak of the Devilʼ door J.S. La Fontaine.

Lees verder

DEUTUNGSMONISMUS

27 juli 2022

WIJDVERBREIDE MYTHES LIJDEN VAAK AAN DEUTUNGSMONISMUS.

« Per slot van rekening is de menselijke ziel nu eenmaal zo ingesteld, dat eerder de schijn dan de werkelijkheid haar imponeert »
Erasmus (1511) Lof der Zotheid.

Niemand is ongevoelig voor een simpel idee dat alles, of veel, verklaart. Een idee dat zich kenmerkt door wat de Duitsers ook wel ‘Deutungsmonismusʼ noemen.

Zo proberen theoretische fysici al bijna een eeuw lang verschillende fundamentele theorieën, zoals de relativiteits-theorie en de kwantummechanica, met elkaar in overeenstemming te brengen. Daartoe bedachten ze de snaar-theorie, maar je zou misschien beter van een model kunnen spreken.

We hebben niet de illusie hieraan inhoudelijk een bijdrage te kunnen leveren, maar kunnen over het algemeen wel stellen dat je ‘een theorie voor allesʼ met de nodige argwaan tegemoet moet treden. De pogingen die er tot nu toe zijn gedaan bleken een theorie van niks te zijn. Om binnen de theoretische fysica te blijven: het is onmogelijk de snelheid van een deeltje en de positie ervan tegelijkertijd exact vast te stellen.* Dat zou bij zogenaamde unificatie-theorieën te denken moeten geven.

Lees verder

LEUGENS OF ZELFBEDROG?

9 augustus 2021

Ouders van volwassen kinderen met DIS, met wie wij spraken, zijn niet zelden de overtuiging toegedaan dat hun – vaak – dochter lijnrecht liegt. Dit steekt temeer, omdat het voor hen een teken is dat hun kind hen moedwillig wil kwetsen en te gronde richten. Om te verduidelijken dat de zaak subtieler ligt, hierbij een kort exposé over ‘De zaak Franklin’.

Eileen Franklin is bekend geworden omdat ze de hoofdpersoon was in de allereerste rechtszaak, waarbij een vader veroordeeld werd op grond van hervonden herinneringen van zijn dochter alléén. Maar de zaak is ook exemplarisch voor de wijze waarop mensen hun herinneringen aanpassen, als deze onverhoopt geloochenstraft worden door aanwijsbare feiten.

Lees verder

ACTIVITEIT IN DE HERSENEN VAN HERSENDODE MENSEN AANGETROFFEN!!!!!

Aldus de Telegraaf

2 augustus 2021 ·page1image6005536

Update*

Hier kan ik kort over zijn: fMRI-scans hebben ook activiteit in de hersenen van een op de markt gekochte dode zalm aangetroffen. De reden is dat het grootste deel van hersenscans bestaat uit ruis, waaruit de computer een signaal moet proberen op te pikken. De wijze waarop dat gebeurt leidt tot veel vals positieve resultaten. Daarom staan fMRI-scans bij neuro-wetenschappers serieus ter discussie. Veel psychologen gebruiken ze echter nog steeds om ‘aan te tonen’ dat iets werkelijk bestaat:

“Jongetje vindt ijsje lekker, aldus hersenscan.”

Op een hersenscan ‘aangetoonde’ fenomenen zijn echter zeker niet ‘echter’ dan andere waarnemingen. Vaak zijn ze zelfs regelrecht onwaar – zoals hierboven uitgelegd. Kortom: laat je niet gekmaken…

Lees verder

HET TO BE OR NOT TO BE VAN HERVONDEN HERINNERINGEN.

24 juli 2021 ·

In de NRC van gisteren stond een heel stuk over infantiele amnesie: het gegeven dat mensen zich hun eerste levensjaren niet kunnen herinneren.* Wij hebben dit fenomeen eerder toegelicht, maar wil je de achtergronden ervan beter begrijpen, bevelen we dit artikel – dat gedeeltelijk berust op een interview met ‘geheugenprofessor’ Douwe Draaisma – van harte aan!

In deze post beperken we ons tot een klein deel van een ingekaderde tekst:

“De onbetrouwbaarheid van het geheugen is aangetoond in veel psychologisch onderzoek, dat voor een deel werd aangemoedigd door geruchtmakende zedenzaken in de jaren tachtig en negentig waarin ‘hervonden herinneringenʼ een omstreden rol speelden. Beroemd werd de Amerikaanse psycholoog Elizabeth Loftus, die aantoonde dat proefpersonen zich zelfs zonder veel moeite totaal verzonnen herinneringen lieten opdringen, bijvoorbeeld dat ze als kind ooit kwijt waren geraakt in een warenhuis. Bij iedere ‘recallʼ van die herinnering kan het verhaal verder worden aangevuld.”

Lees verder

PARENTBLAMING IN BREDER CULTUREEL PERSPECTIEF

17 juli 2021

PSYCHISCH TRAUMA Deel 3.

Zoals wel vaker namen de V.S. het voortouw. De familie en wat ermee mis was vormde destijds al een thema van Republikeinen als Reagan en Bush senior. Het feit dat vrouwen hun kinderen gingen uitbesteden om aan het werk te gaan en carrière te maken was vele behoudende en Christelijke politici een doorn in het oog. Daarnaast groeide in de vrouwenbeweging het verzet tegen de ‘patriarchale familie’ en al vlug adopteerden ook zij de term ‘disfunctioneel’.

In feite gaven de gezinsverhoudingen in het gemiddelde gezin onveranderd aanleiding tot incest, aldus sommige feministen. Hiervoor werd de term ‘covert incest’, ‘verborgen incest’ gemunt, die we in een eerdere post al ter sprake brachten. Ter herinnering: dat was incest die alleen in gedachten plaatsvond, maar die wel degelijk een desastreus effect had op de gevoelige kinderziel.

Lees verder

TE GRUWELIJK OM WAAR TE ZIJN

Misschien geeft dit ARGOS iets om over na te denken?

VERBORGEN MOEDER” BESCHULDIGT VADER OP TV VAN INCEST EN KINDERMOORD.

De Telegraaf 17-2-2001

Henny Korver en Ron Couwenhoven

Het was te gruwelijk om waar te zijn. Maandag 26 juni 2000 onthulde de 37-jarige Annemarie in de serie “Verborgen Moeders’ van het NCRV-televisieprogramma Dokument drie babymoorden, de verkoop van een pas geboren baby en een zeer late abortus. Tussen haar twaalfde en zestiende jaar was zij volgens haar verhaal van deze kinderen bevallen als gevolg van incest, die door haar vader zou zijn gepleegd en binnen het gezin zou hebben plaatsgevonden. Drie van haar broers voelen zich daardoor enorm gekwetst. Annemarie sprak zelfs van rituele moorden.

De uitzending kwam als een zware schok voor de familie Kok uit West-Friesland, die in Annemarie onmiddellijk hun dochter en zuster herkende. De 76-jarige moeder, vijf broers en een zuster zijn onthutst over de ernstige aantijgingen, die volgens hen kant noch wal raken en door de NCRV zonder wederhoor klakkeloos werden uitgezonden.De familie heeft nu een strafklacht wegens smaad ingediend tegen Annemarie en de christelijke omroep.

Lees verder

STIJLKENMERKEN MIS LIT*

5 juni 2021 ·

Sfeer van kameraadschap, door het vuur gaan, verraad, vuurpeleton, moffen ombrengen/vergelding, de kelder in de Euterpestraat, één van de weinige overlevenden zijn, eeuwige trouw zweren, survivalguilt, geheime codes, gemarteld worden (maar niet doorslaan), explosieven, treinovervallen, geen onrecht kunnen verdragen, ‘mijn plicht doen’, opoffering.

Lezers hebben in bovenstaande opsomming ongetwijfeld de retoriek van het verzet herkend. De lijst kan nog worden uitgebreid, maar we hebben ons beperkt tot een willekeurige selectie uit de uitgeschreven teksten (1975)* van LSD sessies van de Leidse psychiater prof. J. Bastiaans met ene ‘Willem van Salland.’ Meer over degene die zich achter dit pseudoniem verschool in het te schrijven boek.

Lees verder