Categoriearchief: MPS/DIS

EEN CULTUUR VAN ONBEHAGEN

16 december 2020

In vorige posts hebben we duidelijk gemaakt dat MPS/DIS – een uiting van het vroeger gebezigde begrip ‘hysterie’ – beschouwd kan worden als ziekterol-gedrag en als een expressie van onbehagen, psychische nood, woede en frustratie, of behoefte aan aandacht, die door de betreffende persoon moeilijk op andere wijze kan worden uitgedrukt.

We willen benadrukken dat er weinig intentioneel is, aan zulk gedrag. In vroeger tijden, waar vrouwen veelal gevangen zaten in een dienende rol en er maar weinigen van degenen die daaronder leden in staat waren bezwaar aan te tekenen, zag je vooral in de hogere kringen vrouwen die van de ene ziekte-periode in de andere vervielen. In Nederland heeft m.n. Louis Couperus (1863 – 1923) een mooi beeld geschetst van zulke ‘femmes fragiles’ – in tegenstelling tot ‘femmes fatales’.

Lees verder

DIS/MPS: EEN VORM VAN HYSTERIE

29 juli 2021 ·
DIS/MPS, EEN VORM VAN HYSTERIE.

Buitenstaanders kunnen zich vaak niet voorstellen dat mensen zichzelf enorme schade kunnen toebrengen of een ernstige psychiatrische of lichamelijke ziekte kunnen nabootsen. ‘Waarom zou je zoiets willen’ is de reactie van velen die onvoorwaardelijk geloven in de echtheid van manifestaties van de dissociatieve identiteitsstoornis stoornis (DIS), die eerder te boek stond als de ‘meervoudige persoonlijkheidsstoornis. En die daarvoor onder de bredere noemer ‘hysterie’ door het leven ging.

Hysterie heeft een lange geschiedenis, die we in het boek ‘De Doos van Pandora’ uit de doeken zullen doen. Kenmerkend is dat de symptomen ervan in de loop der tijden steeds weer veranderen. Een hysterica (want de betreffende patienten waren vaak vrouwen) volgt de medische en psychiatrische mode op de voet en is meestal zeer goed op de hoogte van de manifestaties van bepaalde dramatische ziektebeelden.

Lees verder

COMPLOTTHEORIEËN DRINGEN DOOR IN DE TWEEDE KAMER

27 juli 2021

Iets meer dan een jaar geleden bood het onderzoeksprogramma Argos een goedgelovig oor aan vrouwen die oprecht meenden op gruwelijke wijze door een satanische cult gehersenspoeld te zijn, met medewerking van hun sadistische babybloed drinkende ouders en notabelen.*

Daar de vrouwen elkaar frequent treffen op internetfora over DIS (de vroegere meervoudige persoonlijkheidsstoornis ), mag het geen verbazing wekken dat ze gelijkluidende verhalen vertelden. Voor Argos was dat echter reden om hen te geloven, temeer omdat, volgens de Volkskrant** het tot de privileges die verbonden zijn aan het begrip ‘slachtoffer’ behoort, om geloofd te worden en om de aangewezen dader te cancelen.

Lees verder

HET TO BE OR NOT TO BE VAN HERVONDEN HERINNERINGEN.

24 juli 2021 ·

In de NRC van gisteren stond een heel stuk over infantiele amnesie: het gegeven dat mensen zich hun eerste levensjaren niet kunnen herinneren.* Wij hebben dit fenomeen eerder toegelicht, maar wil je de achtergronden ervan beter begrijpen, bevelen we dit artikel – dat gedeeltelijk berust op een interview met ‘geheugenprofessor’ Douwe Draaisma – van harte aan!

In deze post beperken we ons tot een klein deel van een ingekaderde tekst:

“De onbetrouwbaarheid van het geheugen is aangetoond in veel psychologisch onderzoek, dat voor een deel werd aangemoedigd door geruchtmakende zedenzaken in de jaren tachtig en negentig waarin ‘hervonden herinneringenʼ een omstreden rol speelden. Beroemd werd de Amerikaanse psycholoog Elizabeth Loftus, die aantoonde dat proefpersonen zich zelfs zonder veel moeite totaal verzonnen herinneringen lieten opdringen, bijvoorbeeld dat ze als kind ooit kwijt waren geraakt in een warenhuis. Bij iedere ‘recallʼ van die herinnering kan het verhaal verder worden aangevuld.”

Lees verder

DE MAATSCHAPPIJ LIJDT AAN DIS!

6 juni 2021 · 

GEFRAGMENTEERDE SAMENLEVING

Wij willen ons ook eens aan een diagnose wagen: de maatschappij lijdt volgens ons aan een vorm van DIS! Je zou het DTS kunnen noemen: dissociatief tribalisatie* syndroom.

De stratificatie binnen de maatschappij langs lijnen van de kwaliteit van het lijden – dus van het soort lijden of traumatisering dat je onderging – is al geruime tijd aan de gang. In de 90er jaren baarde het in de V.S. weinig opzien dat een belangengroepering van dikke mensen een rechtzaak aanspande tegen McDonalds. Dat zou ons niet verbazen, als de klacht gericht was geweest tegen de dikmakende produkten, die McDonalds pleegt te leveren. Maar het punt was dat er geen geschikte stoelen in het interieur van de gemiddelde McDonalds waren, waarop de uitpuilende lichamen op alle gemak aan hun aanwassende gewicht konden werken. De eis – ‘omdat onze groep zeker 20% van de Amerikaanse bevolking uitmaakt’: een evengroot aandeel aan comfortabele stoelen en banken in elke McDonalds locatie. Op straffe van een aanklacht wegens discriminatie.

Lees verder

GEEN REACTIE!

20 mei 2021

BERICHT

Een initiatief om vermeende daders van Satanisch Ritueel Misbruik (SRM) een stem te geven.

L.S.

Informatie in kort bestek over De Doos van Pandora.

De werkgroep ‘De Doos van Pandora’ – voorzien van een gelijknamige facebookpagina en site – werpt zich op als vertegenwoordiger van een verborgen groep: ouders die er door hun volwassen kinderen van worden beschuldigd actieve leden te zijn van een transgenerationele satanische cult. Een cult, die jonge kinderen door gruwelijke martelingen dusdanig programmeert, dat ze ook als volwassene een willoos instrument blijven. Een cult die op hoogtijdagen bloed van pasgeboren baby’s drinkt, om jong te blijven. Een cult die wordt geleid door de wereld-elite, die aanwijzingen voor het bestaan ervan weet te verdonkeremanen.

Lees verder

SCHNEIDERIAANSE SYMPTOMATIEK

3 mei 2021

EEN SPECIAAL GEVAL VAN APOFENIE

“Veel dissociatieve patiënten hebben het gevoel dat gedachten ‘in’ hun geest ‘geplant’ of ‘eruit getrokken’ worden(…).Doorgaans is het dat deel van de persoonlijkheid (…) dat op dat moment de controle heeft die dit ervaart, terwijl een ander deel de controle heeft over de inplanting of onttrekking.”Onno van der Hart et.al., Het Belaagde Zelf (2010).

In 1911 publiceerde de Zwitserse psychiater Eugen Bleuler zijn magnum opus: ‘Dementia praecox oder die Gruppe der Schizophrenien’. Hiermee vond de benaming schizein = gespleten en phren = geest zijn ingang in de psychiatrie. Bleuler omschreef schizofrenie daadwerkelijk als de dissociatie – of ‘Spaltung’ – van verschillende psychische functies.

Lees verder

HET STAAT IN DE DSM!

25 april 2021 ·

DIS-therapeuten en hun community roepen dit vaak om aan te tonen dat DIS* en PTSS** geaccepteerde diagnoses zijn en dus ‘bestaan’.

Dat ligt wat genuanceerder. De ‘Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders”, zoals het psychiatrische handboek de DSM voluit heet is – zoals we al eerder schreven i.v.m. PTSS – niet zozeer het resultaat van wetenschappelijke inzichten, als van politiek: van het recht van de ‘sterkste’, de meerderheid – van lobbygroepen die het hardste schreeuwen. De eerder beschreven en inmiddels keihard van z’n voetstuk gevallen complot-psychiater Bennett Braun heeft niet alleen een desastreuze invloed uitgeoefend op Nederlandse DIS- therapeuten en hun opleidingen, hij was ook de instigator van het opnemen van de diagnose MPS in DSM-3.

Lees verder

LEGIOEN IS MIJN NAAM, WANT WE ZIJN MET VELEN.

Markus 591-20

22 april 2021

Het is inherent aan een facebook-pagina dat je niet dieper op zaken kunt ingaan. Een boek is daartoe meer geëigend – en zoals gezegd: als het een beetje meezit zal dat er ook komen.

Tot die tijd knippen we ons onderwerp op in losse stukjes. Het is ironisch dat we daarmee precies het omgekeerde doen als mensen die zich een traumatisch verleden aanmeten. Die hebben het vaak over ‘puzzelstukjes’ waarover ze beschikken. Aanwijzingen die – met elkaar – tot de conclusie leiden dat ze ernstig zijn misbruikt. Het feit ze daar voorheen volstrekt onwetend van waren ligt aan de basis van de huidige trauma-psychologie.

Lees verder