Categoriearchief: Denkfouten

DE MEME

“The great enemy of truth is very often not the lie – deliberate, contrived and dishonest – but the myth – persistent, persuasive and unrealistic.”

John F. Kennedy

Commencement Address at Yale University, June 11 1962

Waarom slaat bepaalde informatie aan en andere niet?

Van jongs af aan zijn we gewend onze expliciete en impliciete kennis van anderen te betrekken, van autoriteiten of van de groep. De evolutiebioloog Richard Dawkins kwam op het idee dat dit feit wel eens ten grondslag zou kunnen liggen aan de sociale evolutie van onze soort en heeft in zijn semimale boek ‚The Selfish Gene’ (1976) het van oorsprong Oud-Griekse begrip ‚mimeme’ (imitatie) nieuw leven ingeblazen in de vorm van de ‚meme’ – in zijn ogen de culurele tegenhanger van de ‚gene’.

Lees verder

OP ZOEK NAAR TRAUMATISCHE HERINNERINGEN

2 juli 2022

·
OP ZOEK NAAR ‘TRAUMATISCHE HERINNERINGEN’.

Traumatische herinneringen gedragen zich anders dan ‘normale’ herinneringen, aldus traumatologen. Ze oefenen buiten het bewustzijn een desastreuze werking uit, die maakt dat de getraumatiseerde psychisch in de problemen komt. Zoals we in ons boek zullen demonstreren, kan bijna elk levensprobleem voor trauma-deskundigen aanleiding zijn een trauma te vermoeden. Als zodanig is trauma een allesverslindend monster in het veld van de geestelijke gezondheidszorg. Inmiddels wordt verondersteld dat ook hallucinaties van schizofrene patiënten niets meer of minder zijn dan traumatische herinneringen.

Traumatische herinneringen – nog steeds volgens de zelfbenoemde experts – worden niet aangetast door de tand des tijds, die maakt dat alle andere herinneringen geleidelijk aan transformeren om zich aan het levensverhaal van de persoon in kwestie aan te passen. Ze blijven als het ware dwarszitten, als een visgraat in de luchtpijp van iemand die zich verslikt heeft. Het is zaak om ze op te diepen, ze te verwerken en ze op die manier onschadelijk te maken. Zoals we in de vorige post konden zien is het maar zeer de vraag of de Doos van Pandora hiermee niet wijd open wordt gezet, maar daar gaat het hier niet om.

Lees verder

CORRELATIE EN CAUSALITEIT 1

17 september 2022

Om te begrijpen waarom een correlatie niet gelijk staat met een causaal verband, hoef je alleen maar even op de volgende link te drukken: https://www.tylervigen.com/spurious-correlations

Dit in het achterhoofd houdende, hierbij de redenering van Hoogleraar Cognitieve Psychologie Mariska Kret (vrij vertaald):

Als bij twee mensen die elkaar kort ontmoeten de hartslag synchroon gaat lopen, is de kans groot dat ze elkaar nog eens willen ontmoeten. Zo zie je maar dat zo’n beslissing niet rationeel is, dat wij gedreven worden door datgene waar we geen controle over hebben.

Lees verder

REALITY TESTING DEEL 4: VAN KWAAD TOT ERGER

13 februari ·

Bijgevoegd een interview met een retractor, van wie ook een eigen geschreven verhaal op onze eigen site is geplaatst onder retracties. In deze en andere posts gaan we nader in op fragmenten uit dat interview.

“Ik ging bij hem in therapie en binnen een paar maanden had ik tien alters en herinneringen aan ritueel misbruik. Sommige herinneringen waren heel vaag, andere heel gedetailleerd. De beschuldiging breidde zich uit naar anderen. Iedereen die in mijn herinnering kwam, was ook meteen bij het misbruik betrokken: de leraar, de schooltandarts, ooms, tantes, de buren…Wie niet? Ik kreeg bij iedere persoon meteen een herinnering. Ik had slechte ervaringen met de schooltandarts, dus die speelde meteen een prominente rol in de satanische cult. Dit is een groep mensen die regelmatig bij elkaar kwam op vrij- dagavond, met zwarte missen, bloedoffers, seksuele orgieën, noem maar op. Er gaan allerlei wilde verhalen over de cult: internationale netwerken, ontvoeringen, kinderprostitutie, snuffmovies… Het was een hele grote brij die steeds groter werd. Ik triggerde overal op. Als ik een plant verpotte en ik kreeg aarde aan mijn handen, kreeg ik beelden dat ik mijn eigen graf moest graven en een heel weekend in een grafkist moest liggen. Dan werd ik er zondags uit gehaald en verkracht. Ik kreeg baby’s die werden geofferd. Mijn leven werd al gauw één grote puinhoop. Ik liep bij de huisarts, bij maat schappelijk werk en had gezinsverzorging.”

Eind citaat.

Lees verder

DEUTUNGSMONISMUS

27 juli 2022

WIJDVERBREIDE MYTHES LIJDEN VAAK AAN DEUTUNGSMONISMUS.

« Per slot van rekening is de menselijke ziel nu eenmaal zo ingesteld, dat eerder de schijn dan de werkelijkheid haar imponeert »
Erasmus (1511) Lof der Zotheid.

Niemand is ongevoelig voor een simpel idee dat alles, of veel, verklaart. Een idee dat zich kenmerkt door wat de Duitsers ook wel ‘Deutungsmonismusʼ noemen.

Zo proberen theoretische fysici al bijna een eeuw lang verschillende fundamentele theorieën, zoals de relativiteits-theorie en de kwantummechanica, met elkaar in overeenstemming te brengen. Daartoe bedachten ze de snaar-theorie, maar je zou misschien beter van een model kunnen spreken.

We hebben niet de illusie hieraan inhoudelijk een bijdrage te kunnen leveren, maar kunnen over het algemeen wel stellen dat je ‘een theorie voor allesʼ met de nodige argwaan tegemoet moet treden. De pogingen die er tot nu toe zijn gedaan bleken een theorie van niks te zijn. Om binnen de theoretische fysica te blijven: het is onmogelijk de snelheid van een deeltje en de positie ervan tegelijkertijd exact vast te stellen.* Dat zou bij zogenaamde unificatie-theorieën te denken moeten geven.

Lees verder

WAT GELOVEN DIS-THERAPEUTEN?

27 juni 2022

Nu Ritueel Transgenerationeel Misbruik weer in de belangstelling staat, met dank aan het onderzoeksprogramma Argos (VPRO, radio 1)*, is het misschien zinnig uit de doeken te doen wat veel therapeuten die van het bestaan ervan overtuigd zijn, nu eigenlijk geloven.

Eén van deze therapeuten is onze eigen – Nederlandse – prof. Onno van der Hart. Hij heeft weliswaar – in navolging van zijn leermeester Bennett Braun twee jaar geleden een ‘beroepsverbod’ aan zijn broek gekregen, maar dat was niet om wat hij zijn patiënten op de mouw speldde, maar omdat hij tijdens een meer dan 20 jaar durende therapie de grenzen tussen hem en een vrouwelijke patiënte in toenemende mate had overschreden.**

Op de foto hieronder vind je een citaat waar uit blijkt dat hij gelooft dat wat men vroeger ‘satanische sektes’ noemde, in hun eigen slachtoffers voorzien door ze letterlijk en figuurlijk door vrouwen te laten ‘uitbroeden’.

Lees verder

HET DEMONISEREN VAN OUDERS

10 januari 2022

Commentaar op fb betreffende de vraag of Argos in zijn uitzending* over satanische ritueel misbruik (srm) ook de ouders van respondenten die beweerden misbruikt te zijn had moeten horen:

“Heftig! Het horen van familie is natuurlijk een hele vreemde suggestie…Als je een beetje weet hebt van deze materie dan snap je dat het horen van familie in de meeste gevallen niet wijs is. In hoeveel % van de gevallen van SRA zijn voornamelijk bijvoorbeeld 1 van de ouders betrokken?”

De ‘recovered memory-beweging’, die inmiddels is geëvolueerd tot een groep therapeuten en hun cliënten die beweren dat er in Nederland op grote schaal sprake is van transgenerationeel sadistisch geweld, is door wetenschappers in die dagen vaak verweten zich bezig te houden met heksenvervolgingen.

Lees verder

KONIJNENHOL

MEER OVER ONS BOEK.

15 augustus2021

‘There is no stronger indication for the falsity of an opinion as the fact that it is applauded by the multitude.’ (HUME, 1777)

Het lijkt dan in ieders ogen hard om niet mee te gaan in kennelijke dwaalwegen van een naaste of publiek figuur, maar in feite doe je er iemand geen goed mee, om hem of haar in alle opzichten naar de mond te praten. Zoals een goede vriendschap betekent dat je elkaar af en toe, letterlijk, ‘de waarheidʼ zegt, zo mag iemand die haar verhaal in de wereld brengt ook geconfronteerd worden met de de haken en ogen daarvan.

Zoals we in hoofdstuk 8 (In therapy we trust) zullen zien bestaat de therapie in het kader waarvan herinneringen aan onbeschrijvelijk misbruik bovenkomen, veelal uit het kritiekloos aanvaarden van die herinneringen als feiten en het uitsluiten van een ieder die het waagt ze ter discussie te stellen. Ouders, zussen en broers, vrienden en vriendinnen, echtgenoten: zij hebben allemaal klakkeloos te accepteren wat er uit de doos van Pandora tevoorschijn komt. En anders liggen ze er uit.

Lees verder

POLITIEK EN WETENSCHAP

8 augustus

UIT DE PERSOONLIJKE BERICHTEN VAN SASKIA VAN DER STOEL

Politiek en wetenschap verdragen elkaar niet, zoals ook uit bijgevoegd artikel in het FD* mag blijken. Maar ze raken zowel op macro- als op micro-niveau steeds verder met elkaar verstrengeld. Dit is er de reden van dat bijvoorbeeld in het domein van geneeskunde en psychologie therapieën kunnen ontstaan die niet effectief of zelfs schadelijk zijn. De betreffende geneeswijzen worden in veel gevallen gekenmerkt door een krachtige lobby-groep of door het feit dat ‘de meerderheid’ zich erachter schaart.

Het gevolg van de illusie dat wetenschap een democratisch exercitie zou zijn, is dat er wetenschappelijke mythes ontstaan, die ook onder leken een groot draagvlak hebben. Onlangs was ik betrokken in een discussie onder een post over ‘alternatieve feiten’, die volgens de plaatser ervan makkelijk te onderscheiden zouden zijn. Als voorbeeld werden complottheorieën aangehaald waarin sprake was van het drinken van babybloed en het streven naar ‘de wereldheerschappij’. Het moest iedereen, aldus de inzender, toch duidelijk zijn dat er geen sprake kon zijn van dergelijke uitwassen.

Lees verder